kentrikiodos-logo
>>Οφέλη

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής περιόδου ένας αυτοκινητόδρομος  διεθνών προδιαγραφών θα βρίσκεται στη διάθεση των ελλήνων οδηγών. Τα οφέλη που θα προσφέρει είναι τα εξής:

Βελτίωση της ασφάλειας και ελαχιστοποίηση κινδύνων

Πλήθος ενεργειών πραγματοποιούνται με στόχο τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης. Κατά μήκος του έργου θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μετωπικών συγκρούσεων. Ο αυτοκινητόδρομος θα παρακολουθείται τόσο μέσω ειδικών συστημάτων υψηλής απόδοσης όσο και με διαρκείς περιπολίες που θα εξετάζουν καθημερινά την κατάστασή του. Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες εργασίες συντήρησης, θα διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του συνόλου των υποδομών.

Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου διαδρομής

Με την ολοκλήρωση των έργων, μειώνεται σημαντικά ο μέσος χρόνος διαδρομής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συνολική εξοικονόμηση για τους χρήστες του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος – Ε65 εκτιμάται κατ’ ελάχιστο σε περισσότερο από 1 ώρα, σε σχέση με το χρόνο που κάνουν τη διαδρομή σήμερα.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης

Πέραν των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, την τοποθέτηση ειδικών SOS τηλεφώνων κατά μήκος των οδικών αξόνων και τη δημιουργία ασφαλών χώρων προσωρινής στάθμευσης, στη διάθεση των οδηγών θα υπάρχουν ομάδες άμεσης επέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και δυο υπερσύγχρονα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Ενισχυμένη προστασία του περιβάλλοντος

Κατά  το σχεδιασμό του έργου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση, έτσι ώστε ο αυτοκινητόδρομος να είναι συμβατός με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την αποτελεσματική προστασία της πανίδας και χλωρίδας υιοθετήθηκαν μια σειρά τεχνικών έργων, με στόχο την προστασία της αρκούδας, του λύκου και άλλων μικρότερων θηλαστικών. Με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες αφήνονται ελεύθεροι οι βασικοί διάδρομοι επικοινωνίας και αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν οι διελεύσεις μέσα από τα δάση της περιοχής. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι εντός της εταιρίας έχει συσταθεί «Υπηρεσία Περιβάλλοντος» που θα παρακολουθεί την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Παραχώρησης. Η υπηρεσία αποτελείται από ειδικευμένους επιστήμονες και συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, η εταιρία εφαρμόζει και σχετικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, το οποίο έχει εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και έχει υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ).  Τέλος, εφαρμόζονται προγράμματα παρακολούθησης θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και ποιότητας υδάτων.

Ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης και ευκαιρίες απασχόλησης

Οι αξιόπιστες, ασφαλείς και ταχύτερες συνθήκες μεταφοράς θα ενισχύσουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, επηρεάζοντας θετικά τη δραστηριότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και κάθε πολίτη χωριστά. Επιπλέον, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής όσο και, αργότερα, κατά τη διάρκεια παραχώρησης η απασχόληση θα ενισχυθεί σημαντικά, καθώς οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό θα καλυφθούν από τους κατοίκους των κατά τόπων περιοχών.